zatvoriť obrázok

ANTI MAGNET

antimagnet

ANTI MAGNET

ochrana proti vplyvu magnetického poľa

zatvoriť obrázok

zatvoriť obrázok

ANTI VANDAL

antivandal

ANTI VANDAL

ochrana proti mechanickému poškodeniu

zatvoriť obrázok

Služby - Demontáž a montáž vodomerov po skončení metrologického overenia

Štandardná výmena/montáž a demontáž/ spĺňa platné STN a zahŕňa tieto činnosti:

  • Zorganizovanie výmeny vodomerov u nájomníkov a užívateľov
  • odstavenie vody
  • demontáž nového vodomeru
  • montáž reparovaného alebo nového metrologicky overeného vodomeru s výmenou tesnenia
  • zaplombovanie vodomerov montážnou plombou
  • zapísanie výrobného čísla vodomerov do pracovných listov
  • zapísanie konečného stavu demontovaného a počiatočného stavu montovaného vodomeru
  • odskúšanie funkčnosti vodomerov a skúška tesnosti spojov
  • odvoz a likvidácia vodomerov

V prípade zistenia pri výmene vodomerov v byte užívateľa, že nie je dodržaná predpísaná ukľudňovacia dĺžka pred a za vodomerom podľa metrologických predpisov, bude táto závada odstránená, avšak nad rámec ceny za štandardnú montáž.

PLATNOSŤ ÚRADN0HO METROLOGICK0HO OVERENIA PRE VODOMER:

studená voda6 rokov
teplá úžitková voda4 roky